Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met opdrachtgever aangeduid iedere (rechts)persoon die met SalarisKompas in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door SalarisKompas te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst SalarisKompas toepassing van eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden SalarisKompas slechts indien SalarisKompas en de opdrachtgever deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voor alle door SalarisKompas uitgebrachte offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten: 

a) de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;

b) deze algemene voorwaarden;

1.5 In geval van tegenstrijdigheid of onvolledigheid tussen de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals genoemd in artikel 1.4 worden gehanteerd.

Artikel 2 Tot stand komen en duur van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door SalarisKompas uitgebrachte aanbieding en/of offerte door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling wordt aanvaard. 

2.2 Het door SalarisKompas uitgebrachte aanbod is gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij SalarisKompas mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. 

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SalarisKompas en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan SalarisKompas om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

2.5 SalarisKompas is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.6 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door SalarisKompas. SalarisKompas bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen, al dan niet uit haar organisatie, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat een regeling geeft voor het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten. 

3.2 SalarisKompas zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

3.3 Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen SalarisKompas haar werkzaamheden dient te verrichten, zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn door SalarisKompas levert geen toerekenbare tekortkoming van SalarisKompas en derhalve geen grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op, noch geeft dit de opdrachtgever recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van SalarisKompas.

Artikel 4 Online toegang tot Software

4.1 Tenzij anderszins overeengekomen zal SalarisKompas aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst toegang verlenen tot software van derden waarmee de opdrachtgever in staat is om zijn salarisadministratie in te zien. SalarisKompas zal daartoe aan de opdrachtgever een gebruikersnaam, wachtwoord, en/of andere gebruiksgegevens verstrekken, die het voor de opdrachtgever mogelijk maken om gebruik te maken van de toegankelijke Software.

4.2 SalarisKompas zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de toegang, alsmede de ter beschikking gestelde software en de opgeslagen gegevens te realiseren, maar kan niet garanderen dat die toegang continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor de opdrachtgever. 

Artikel 5 Voorwaarden met betrekking tot toegang tot en gebruik van software

5.1 De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de door SalarisKompas ter beschikking gestelde software en voor de informatie die hij met behulp daarvan opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart SalarisKompas voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door opdrachtgever met behulp van de software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

5.2 Opdrachtgever is gehouden om de door SalarisKompas aan de opdrachtgever verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden. Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet opdrachtgever SalarisKompas daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. De opdrachtgever draagt alle kosten die eventueel uit dit onbevoegde gebruik en/of misbruik voortvloeien en is aansprakelijk voor eventuele schade die SalarisKompas en/of toeleveranciers van SalarisKompas als gevolg daarvan leiden.

5.3 Opdrachtgever zal alle regels en aanwijzingen van SalarisKompas omtrent de geleverde toegang tot en gebruik van de software opvolgen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en zoals door SalarisKompas schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Onderhoud en support

6.1 SalarisKompas behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de software en/of opgeslagen gegevens tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van SalarisKompas en/of van haar toeleveranciers. SalarisKompas zal ernaar streven om de opdrachtgever daar steeds tijdig van te voren van op de hoogte te stellen. SalarisKompas zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

6.2 SalarisKompas zal de opdrachtgever ondersteunen bij het gebruik van de toegang tot de software. Voor ondersteuning bij het gebruik van de software van derden, zal opdrachtgever contact opnemen met de betreffende derde. De ondersteuning wordt waar mogelijk verleend op afstand via een online support systeem op de website van de leverancier van de betreffende software, alsmede door middel van een telefonische helpdesk die tijdens kantooruren bereikbaar is. SalarisKompas zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de antwoorden.

Artikel 7 Tarieven, vergoedingen en onkosten

7.1 De tarieven van SalarisKompas zijn in euro’s en exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de overeenkomst gemaakte onkosten. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de verrichte werkzaamheden.  

7.2 Indien de lonen en/of prijzen stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is SalarisKompas gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

7.3 Het honorarium, zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

7.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden om de tot aan de beëindiging reeds verschuldigde overeengekomen vergoeding (tarieven en andere in het kader van de opdracht gemaakte kosten), zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, aan SalarisKompas te voldoen. 

Artikel 8 Betaling

8.1 De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, door middel van storting of overmaking op een door SalarisKompas aangewezen bank- of girorekening. 

8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op SalarisKompas, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. SalarisKompas is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van SalarisKompas. 

8.4 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door SalarisKompas worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,-zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 

8.4 SalarisKompas is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever contante betaling, een voorschotbetaling, dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat de contante betaling te doen, het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is SalarisKompas bevoegd, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan SalarisKompas uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

8.5 Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, of de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met SalarisKompas gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 9 Verplichtingen opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die SalarisKompas naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan SalarisKompas te verstrekken. 

9.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SalarisKompas verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

9.3 SalarisKompas heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van één van zijn verplichtingen jegens SalarisKompas of indien SalarisKompas redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever hiermee in verzuim is. SalarisKompas behoudt zich in dit verband het recht voor de toegang tot de ter beschikking gestelde software en de opgeslagen gegevens (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. SalarisKompas zal pas weer overgaan tot ter beschikkingstelling van de toegang tot de software en/of de opgeslagen gegevens en/of anderszins de overeenkomst weer uit te voeren, nadat de opdrachtgever binnen een door SalarisKompas gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen. 

9.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 9.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 9.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is SalarisKompas bevoegd het extra honorarium van het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

10.1 De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van SalarisKompas niet bevoegd op welke wijze dan ook de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SalarisKompas openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, noch aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van (de uitvoering van) de overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

11.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door SalarisKompas in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever worden gebruikt -waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d.- berusten uitsluitend bij SalarisKompas, voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen. 

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot hetgeen (mede) krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden tot stand is gebracht, alsmede de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SalarisKompas ter beschikking gestelde software, informatiedragers, databestanden berusten bij SalarisKompas en/of haar licentiegevers. 

11.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 11.1 en 11.2 bedoelde producten, al dan niet met behulp van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of deze voor een ander doel te gebruiken of ter beschikking te stellen aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen. 

11.4 Behoudens voor zover is toegestaan bij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en in de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomst, mag de opdrachtgever de ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, de-compileren of daarop reverse engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de software en/of de toegang daartoe te verwijderen of te omzeilen. 

11.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan om auteursrechtaanduidingen, merken en/of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van of wijzigen aan te brengen in de ter beschikking gestelde software. 

11.6 SalarisKompas is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun intellectuele eigendomsrechten in verband met door SalarisKompas verrichte diensten, indien SalarisKompas die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen die aan SalarisKompas door of vanwege de opdrachtgever ter nakoming van de overeenkomst zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart de opdrachtgever SalarisKompas volledig. 

Artikel 12 Privacy / verwerkingen van persoonsgegevens 

12.1 Partijen gelden allebei als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerken en uitwisselen in het kader van de opdracht. Indien en voor zover de door de wederpartij aan SalarisKompas ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit persoonsgegevens, is SalarisKompas met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan wederpartij. Wederpartij is met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan SalarisKompas. 

12.2 Partijen zullen in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken. 

12.3 SalarisKompas zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de opdracht of wanneer SalarisKompas daartoe wettelijk verplicht is. Partijen zorgen ervoor dat zij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekken die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen. 

12.4 Partijen zullen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving technische en organisatorische maatregelen treffen en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemde beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen. 

12.5 In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de opdracht worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe een (of meerdere) onbevoegde(n) toegang heeft/hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.

12.6 Wederpartij zal betrokkenen informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door SalarisKompas in het kader van de uitvoering van de opdracht en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.

12.7 Ingeval er sprake is van een verzoek dat betrekking heeft op de verwerking, betreffende de rechten van een betrokkene die voortvloeien uit de AVG, zal wederpartij primair het verzoek in behandeling nemen. Indien het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door SalarisKompas verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar. Indien SalarisKompas moet voldoen aan een verzoek dan zullen de kosten tot uitvoering hiervan voor rekening van wederpartij komen. De wederpartij vrijwaart SalarisKompas ook te dier zake voor aanspraken van betrokkenen. 

12.8 In het kader van de uitvoering van de opdracht zullen partijen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van een toezichthouder of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

12.9 In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13 Klachten

13.1 De opdrachtgever dient na realisatie van de verrichte diensten te controleren of de verrichte diensten met de opdracht overeenstemmen.

13.2 Klachten over de door SalarisKompas verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient de opdrachtgever schriftelijk aan SalarisKompas kenbaar te maken binnen 30 dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens SalarisKompas ter zake vervalt.

13.3 De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 13.2 bedoeld.

13.4 Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van SalarisKompas gegrond is, zal SalarisKompas naar eigen keuze, hetzij het factuurbedrag aanpassen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde facturen restitueren zonder verder de overeenkomst na te komen, hetzij de betreffende werkzaamheden verbeteren dan wel opnieuw verrichten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van SalarisKompas leidt, zal die aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben. De in totaal door SalarisKompas te vergoeden schade bedraagt, behoudens opzet of grove schuld, nimmer meer dan het bedrag of de bedragen waarop de door SalarisKompas gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SalarisKompas onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14.2 Voor zover (rechts)personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan SalarisKompas gegeven opdrachten de bevoegdheid van SalarisKompas in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van SalarisKompas voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde (rechts)personen is uitgesloten, tenzij de hieruit voortvloeiende schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SalarisKompas.

14.3 SalarisKompas is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 9.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 9.2 instaat, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SalarisKompas.

14.4 SalarisKompas is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook.

14.5 Verstrekte opdrachten worden door SalarisKompas uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart SalarisKompas voor aanspraken van derden ter zake van schade welke verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover deze het gevolg is van feiten en omstandigheden op grond waarvan SalarisKompas krachtens het bepaald in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 15 Overmacht

15.1 SalarisKompas is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stroomstoring, uitval van Internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, computervirussen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, een niet toerekenbare tekortkoming van door SalarisKompas ingeschakelde derden of toeleveranciers, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines alsmede iedere andere omstandigheden die buiten de macht van SalarisKompas liggen.

15.2 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

Artikel 16 Opzegging/ontbinding

16.1 De opdrachtgever en SalarisKompas kunnen de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 7 lid 4 van toepassing. 

16.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

16.3 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling aan de opdrachtgever is verleend, schuldsanering van de opdrachtgever is uitgesproken, het bedrijf van de opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd, of de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is SalarisKompas gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

16.4 Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid heeft SalarisKompas tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van door hem geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

16.5 Na beëindiging van de overeenkomst -op welke wijze ook- is de opdrachtgever niet meer gerechtigd gebruik te maken van de ter beschikking gestelde software. 

Artikel 17 Conversie

17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 18 Rechtskeuze en bevoegde rechter

18.1 Op aanbiedingen van SalarisKompas en de overeenkomst(en) tussen SalarisKompas en de opdrachtgever, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank. Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.